Featured Post

WRITTEN ENGLISH TRAINING THROUGH whatsapp / email how ? Ezhilarasan

எப்படி "வாட்ஸ் ஆப்" மூலம்  அல்லது "ஈ~மொயில்" மூலம்  ஆங்கில எழுத்து பயிற்சி கொடுப்பீர்கள்?. ... ஐயா சற்று விளக்க முடியு...

Sunday, March 11, 2018

Learn from an EAGLE .. introduction / English through Tamil Ezhilarasan

நண்பர்களே,

கழுகிடம் இருந்து நாம் கற்றுக் கொள் வேண்டிய விஷயங்கள்..

1. *Eagles fly Alone and at High Altitudes.*
They don't fly with sparrows, ravens, and other small birds. These birds dont have the abilty to fly at those heights. Eagles fly only with eagles.

கழுகுகள் தனியாக, உயரத்தில் பறக்கும். அவை ஏனைய பறவைகளுடன் சேர்ந்து பறக்கது. ஏனைய பறவைகளும் கழுகுகள் பறக்கும் உயரத்தில் பறக்க முடியாது. கழுகுகள் கழுகுகளுடன் மட்டும்  பறக்கும்

2. *Eagles have an Accurate Vision.*
They have the ability to focus on something as far as 5km away.

கழுகுகள் கூர்மையான பார்வை உடையன. ஐந்து கிலோ மீட்டருக்கு அப்பாலுள்ள ஒன்றை அவற்றால் தெளிவாகப் பார்க்க முடியும். 

Once an eagle had selected its prey, it will not move his focus from the prey until he grabs it.

கழுகு ஓர் இரையைப் பார்த்ததும், அது தன் பார்வை ஒடுக்கி அதைப் பிடிக்க முயலும்.

No matter whatever obstacles it comes across it will never get distracted.

தடைகள் வந்தாலும், அது தன் கவனத்தை திசை திருப்பாது, தன் பார்வையை இரையின்மேல் வைத்திருக்கும்.

Rapt attention and focus will fetch you success.

தரிசனமும் தடைகளின்போது சிதறாத கவனமும் வெற்றியடையும்!

*** மேலும் படிக்க லிங்க்கை அழுத்தவும்
=॥=॥=॥=॥=॥=॥=॥=॥=॥=॥=॥=॥=॥

Friends,

The character traits that we need to learn from an eagle.
..
For more click on the link.. (Part 01).
..
For more click on the link.. (Part 02)
..
Ezhilarasan Venkatachalam
English training through Tamil
Salem

Monday, March 5, 2018

Psychological Counselling did by EZHILARASAN / PSYCHOLOGY ARTICLES


Friends,

A few years ago, I happen to know from talking with my sisyas that they were mentally depressed due to personal reasons. I decided to put back their lives to normalcy.

Just my talking and talking and even without telling them that I am doing "psychiatric counselling" to them, I put their lives back to normalcy. 

I THINK THEY CAN NEVER PAY BACK IN MONEY THE VALUE OF THE GOOD THAT I DID TO THEM. IT WAS GOD'S WISH.

I think that is why God is casually sending GOOD PEOPLE INTO MY LIFE when I need them the most.

==== LINKS TO MY DETAILED ARTICLES (SOFT SKILLS) ====

Counselling I did a few years ago to an Engineer and my sishya
*
Counselling I did a few years ago to  Silver Anklets Ball Maker and my sishya
*
Mr. Leo Charges and Punctuality and his Humanitarian Gesture.
 *

ANBE SIVAM
EESA ALLAH
AMEN

EZHILARASAN VENKATACHALAM
SALEM, SOUTH INDIA.

Punctuality and Mr Leo Charles Abridged Ezhilarasan

Punctuality and Mr  Leo Charles
A Flash back to 1998

I happen to work as a computer software developer for a big civil contractor (Pre-qualified Contractor), Mr.Leo Charles. He was the Managing Director of M/s. BrickSteel Enterprises, Salem. He was a crorepati and a very sincere Christian. A person with good manners and a kind heart.

I can’t forget the VIP treatment he gave me in the inauguration function of his new house. Since, I was a physically challenged person, I had difficulty in sitting down on the floor like others and eat. However, he made me sit in a separate room and made his people serve exclusively for me like a VIP. It was a great honour for me and could not forget the experience. Very few rich people show such extremely good manners.

 ***
Punctuality

For almost four months I would go to our office at SBI Colony III near TPT exactly at 9:30am. Mr.Charles will generally be 15 days in Salem and 15 days touring all over Tamilnadu visiting his civil project sites. Almost four or five days in a month exactly at 9:30am when my TVS-50 stand makes a screeching parking noise at my office, I would immediately hear a bang! It would be Mr.Charles’ car door slamming shut (or his house door slamming shut). I know by my CASIO digital watch that I was very punctual at least 20 days in a month.  Though I could meet Mr.Charles only a few times in a month, I came to know he too was very punctual like me.

 ***

ASKED WATER, BUT GOT TEA

Let me narrate an incident that happened here. On the first week of my working, I could not find any drinking water in the office. It seems a maid servant who was in-charge of his house-hold work was also attending to it. In spite of my repeated reminders to the manager and the maid, I could not get the drinking water. So, I started to carry my own drinking water for a day or two. But suddenly carrying the weight for 2 floors, made me wonder whether I should really continue working in such a company.

Hence, the next day I met my boss, Mr.Charles and reported the problem. He immediately called the manager and gave some money and asked him to get a new drum to store water. And also asked him to ensure water is available in the office henceforth. Next he called his wife and enquired whether she is supplying the scheduled tea to the office at 11 am and 4 pm. She said “No” and gave some excuses.

He immediately ordered her that from the next day onwards tea should be provided to the office at the two scheduled timings.
I was wonder-struck at the professionalism of Mr.Charles.

I asked for water, but from the next day we all got tea. Great man I thought !

***
Though I worked with him for a few years the software project was not assigned to me. Hence, I got bored up and had to leave the company when I had a better opening. However, working with Mr.Charles, M/s.BrickSteel Enterprises, Salem was a very great and enjoyable and unforgettable experience. It was unfortunate that I had to leave him.

If my students / learners were regularly late to my Spoken English classes I would  narrate the above and make them realize punctuality is characteristic they should learn to come up in life.   

Ezhilarasan Venkatachalam
English training through Tamil
Salem, South India.

==========================
Above is a part of a big article written by me.

For full article click link below

http://softskillstrainingezhilarasans.blogspot.in/2018/03/soft-skill-training-punctuality-and-mr.html

Saturday, March 3, 2018

ALL NINE LESSONS VOCABULARY / ENGLISH training THROUGH TAMIL BY EZHILARASAN

ALL NINE LESSONS VOCABULARY version 3

** TAKE PRINT OUT AND HAVE IT IN YOUR
HAND WHILE WATCHING MY VIDEOS
IN ..

youtube


Contact me for paid training

Charges on HOURLY BASIS

EZHILARASAN VENKATACHALAM
Salem, South India.

ALL NINE LESSONS VOCABULARY version 3
============================
ANDROCLES AND THE LION
============================
slave (n) ............ அடிமை
servant (n) ........ வேலைக்காரர்
pay, paid (v) .......பணம் கொடு
badly treat (v) .....மோசமாக நடத்து
walking along .....அருகில் நட
about to ..............அந்த சமயத்தில்
attack (v) ............தாக்கு
seem to be .........தோன்றியது
pain (n) ........ ......வலி
walk up,  walked up (v)
...............அருகில் செல்
hold out, held out (v)... நீட்டு
poor (adj) ...........பாவப்பட்ட
himself ...............தனக்குத் தானே
beast (n) .............மிருகம்
paw (n) ...............மிருகத்தின் பாதம்
gently ........ ........ இதமாக
swollen (adj) .......வீக்கத்துடன்
thorn (n) ..............முள்
bleed,  bleeding (v) ....ரத்தம் கசிவது
blood (n) ......... ....ரத்தம்
lick,  licked (v) ..... நக்குவது
walk away ........... தூரமாக செல்
catch,  caught (v)..பிடிப்பது
man,  men (n) ..... மனிதன்
taken back (v) ..... திரும்ப எடுத்துக் கொள்
cry,  cried (v) ........பலமாக பேசு
punishment(n)...... தண்டனை
wild (adj) .............. காட்டில் வாழும்
huge (adj) ............ பெரிய
food (n) ........ ......  உணவு
hungry (adj) ......... பசியுடன்
angry (adj) ............கோபத்துடன்
arena (n) ........ ......அரங்கம்
lead, led (v) ..........வழிநடத்து
let loose (v) ...........கலட்டி விடு
fearfully ........ ........பயத்துடன்
tear (v) ........ .........கிழி
mighty (adj) ...........பெரிய
roar (n) ........ .........கர்ஜனை
begin, began (v) ....ஆரம்பி
rolled over (v) ....... உருளுழது
foot,  feet,  (n) ........பாதம்
big (adj) ................ பெரிய
surprised, surprised (v).. ஆச்சரியப்படு
see, saw, seen (v) ..பார்
sight (n) .............. ..தோற்றம்
cheer (v) ........ .......சப்தம் போடு
hear,  heard (v) ..... கேள்
kind (adj) ........ . ....அன்புள்ள
brave (adj) ........ ....தைரியமான
deserve (v) ...... ......தகுதி பெற்று இரு
set free (v) ............ விடுவி
release,  released (v) .. விடுவி
deed (n) ................ செயல்
... .............e3 institute, salem ................

TWO FRIENDS AND A BEAR
=========================
bear (n) ....... ........கரடி
bare (adj) .............மூடப்படாத
bare hands ....... .. மூடப்படாத கைகள்
bare foot ............. மூடப்படாத பாதங்கள்
foot (n) ........ ....... பாதம்
going to (v) ..........போகிறோம்
to sell (v) ....... ..... விற்பனை செய்ய
sales (n) ....... ...... விற்பனை
their ....... ............. அவர்களுடைய
goods (n) .............பொருட்கள்
way (n) ............... வழி
lay through ......... வழியாக
forest (n) ............. காடு
afraid of (v) ......... பயப்படுவது
wild (adj) ..............காட்டில் வாழும்
domestic (adj) ......வீட்டில் வாழும்
wild animals
.........................காட்டு விலங்குகள்
domestic animals
.........................வீட்டு விலங்குகள்
said, say (v) .........சொல்வது
danger (n) .............ஆபத்து
I am no longer frightened
...........இப்போது எனக்கு பயம்
...........எல்லாம் போய்விட்டது
then ....... ..............பிறகு
forgot, forget (v) .. மறப்பது
promise (n) .......... சத்தியம்
climb, climbed (v)..ஏறு
in a flash ...............சட்டென்று
thought (n) ...........யோசனை
came, come (v)...வருவது
dead (adj) ....... .....இறந்த
death (n) ....... .......இறப்பு
man, men  (n) ...... ஆண், ஆண்கள்
lay down on the ground-
.......தரையில் படுத்துக் கொண்டான்
stiff (adj).... ...........விரைப்பாக
unmoving ......ஆடாமல் அசையாமல்
sniff,  sniffed (v) ....மோப்பம் பிடிப்பது
walk away, walked away (v)
..........................விலகிச் செல்
climb down,  climbed down (v)
..........................கீழே இறங்கு
frighten,  frightened (v) ......பயப்படுவது
whisper,  whispered(v) ....
...............மெல்லிய குரலில் பேசு
advice (n) ....... .....ஆலோசனை
advise (v) .............ஆலோசனை செய்
to trust (v) ............நம்பிக்கை வை
leave, left (v) ........விட்டுச் செல்
trouble (n) ............பிரச்சனை
need (n) ...............தேவை
indeed ..................சொல்லப் போனால்

................e3 institute, salem ................
LOOK BEFORE YOU LEAP :VOCABULARY
===========================
leap (v)................தாவுவது
leap year............. பிப்ரவரி 29 நாள்
............................. உள்ள வருடம்
hot (adj)...............சூடான
warm (adj)............இதமான சூடு
cold (adj)..............குளிரான
summer(n)...........வெயில் காலம்
winter (n)............. குளிர் காலம்
autumn(n)..............
................... இலை உதிர்  காலம்
spring (n)............. வசந்த காலம்
pond (n).......... .....குளம்
stream (n)....... .....ஓடை
hardly any........ ....மிக குறைவான
frog(n)...................தவளை
search for,  searching for (v)
....................தேடுவது
at last................... கடைசியில்
deep (adj).............ஆழமான
shallow (adj)........ ஆழமில்லாத
well (n)..................கிணறு
jump,  jumped (v)...தாவுவது
say,  said (v)..........செல்வது
cool (adj).............. குளிர்ச்சியான
sweat (adj)........... வியர்வை
sweet (n)............... இனிப்பு
hurt (v)...... ........... புண்படுவது
us .............. ............நாம்
here .......... ...... .....இங்கு
peep in, peeped in (v).
............................... எட்டிப்பார்
dry up,  dries up (v)
........................காய்ந்து போவது
come out (v)......... வெளியே வருவது
moral(n)................ நீதி
========e3 institute, salem =======

THE CARE OF TEETH : VOCABULARY (53)
==============================
take care of (v) ......பாதுகாப்பு கொடு
teeth (n) – plural.....பற்கள்
tooth (n) - singular.... பல்
health (n)...............ஆரோக்கியம்
healthy (adj) ....
.................. ஆரோக்கியம் உள்ள
good looks ...
............................. நல்ல தோற்றம்
irregular (adj) ...... சீர் அற்ற
regular (adj) ........ சீரான
spoil (v) ..............  நாசம் செய்
well-set (adj) ....... சீரான
smile (n) .... ......... புன்முறுவல்
laughter (n) ......... சிரிப்பு
laugh(v)............... சிரி
pleasant (adj)...... இனிமையான
odd  (adj)............. வினோதமான
odd number .......
........................... ஒத்தைபடை எண்
bite, bit, biting (v)... கடி
chew,  chewed,  chewing (v)
.............................மெல்லுவது
chrush,  chrushed,  crushing (v)
............................ பொடியாக்கு
food (n) ...............உணவு
saliva (n)............. உமிழ்நீர்
swallow (v ) .........விழுங்கு
swallow (n ) ..தூக்காணாங் குருவி
digest (v) ... .........ஜீரணம் ஆக்கு
digestion (n) ....... ஜீரண சக்தி
vital (adj) ............ முக்கிய
new-born (adj)
..............................புதிதாக பிறந்த
gradually (adv) .... படிப்படிகாக
grow (v) ................வளர்வது
too many ............  நிறைய
harmful (adj) ........தீங்கு நிறைந்த
harm (n) ...............தீங்கு
avoid (v) ... ....... .. தவிர்ப்பது
eatables (n) ... ..... தின்பண்டங்கள்
crush (v ) ... ... .....பொடியாக்கு
break (v) ... ... ... ...உடைப்பது
brake (n) ..........
............வண்டியில் நிறுத்தும் சாதனம்
hard (adj )............ கடினமான
injure (v)  .............காயப்டுத்து
gums (n) 1 ...........கோந்து
gums (n) 2 .......... பல் ஈறுகள்
meals (n) ............. உணவு
prevent (v) ........... தடை செய்
decay (v) ............. அழுகுவது
bad breath (adj) .. வாய் துர்நாற்றம்
dentist (n).. ..........பல் மருத்துவர்
.. .............e3 institute, salem ................

THE COW  : VOCABULARY
=========================
cow (n) .... .... ...... பசு
gentle (adj) .... .... சாதுவான
bush (n) .... .... .... புதர்
bushy (adj) .... .... அடர்த்தியான
spotted (adj) ....... புள்ளிகள் உடைய
grass (n) .... ........ புல்
perfect (adj) .. ..... சரியாக
curd (n) .... ..... .... தயிர்
butter(n) .... .... .... வெண்ணெய்
ghee(n) .... ..... .... நெய்
whey(n) .... ..... .... தெளிவான மோர்
prepare(v) .. .... .... தயார் செய்
dish 1(n) .... .... .... பாத்திரம்
dish 2(n) .... .... .... உணவு வகை
dish antenna 3(n)
.................. ஒலி ஒளி வாங்கி
dung (n) .... ..... .... சாணம்
coat (n) ....
.................. மொத்தமான மேல் சட்டை
to coat (v) .... ... ... பூசு
dry cow-dung cakes (n) வராட்டி
fuel (n) .... ........... எரி பொருள்
manure (n) ..... .... உரம்
hide(n) .... ........... மிருகத்தின் தோல்
hide(v) .... ........... மறைத்து வை
bull (n) .... ........... எருது
calf (n) .... ...... .... கன்று
bullock (n) ....  .... எருது
bullock cart(n) .....மாட்டு வண்டி
cart (n) .... .......... தள்ளு வண்டி
to draw(v) .... . .... தண்ணீர் எடு
to plough(v) ... .... ஏர், கலப்பை
plough(n) .... ....... நிலத்தை உழுவது
boon (n) .... .... .... வரம்
pleasing .... .... .... இனிய
. .............e3 institute, salem ................

THE DOCTOR  : VOCABULARY
================================
available ............. கிடைக்கும்
cheerful (adj) ...... சிரித்த முகத்துடன்
cure (v) ..... ......... குணப்படுத்தூ
decease (v) ......... நின்று போ
disease (n) ...........வியாதி
doctor (n) .............மருத்துவர்
dressing (n) ........ கட்டு
examine (v) ........ பரிசோதனை செய்
grateful (adj) ........நன்றியுடன்
heal (n) ..... ...........குணப்படுத்து
health (n) ..... ...... ஆரோக்கியம்
healthy (adj) ........ஆரோக்கியமான
heel (n) ..... ...........குதி கால்
hope (n) ..... ..........நம்பிக்கை
ill (adj) ..... ............வியாதியுடைய
illness (n) ..... .......வியாதி
important (adj)......முக்கிய
less ..... ................குறைவான
lessen (v) ..... .......குறைப்பது
noble (adj) ........ ...உயர்ந்த
patient (n) ....... ... நோயாளி
remain (v) ....... ....காத்திரு
sick (adj) ..... ........வியாதியுடைய
smiling (adj) ........சிரித்த முகத்துடன்
source (n) ..... ..... மூலம்
suffering (n) ........துன்பம்
thus ..... ...............இப்படியாக
to dress (v) ....... ..கட்டுப்போடு
treat (v) ..... ..........குணப்படுத்து
trouble (n) ....... ....பிரச்சனை
wound (n) ..... ......புண்
.............e3 institute, salem ................

RAMA THE SCHOLAR : Vocabulary
=============================
presented himself before
...............முன்னால் தோன்று
greetings (n)  .... .. நல்வாழ்த்துக்கள்
greet (v).... ..... ..... வணக்கம்  சொல்
proud (adj) .......... பெருமையுடன்
praise, praised(v) .புகழ்வது
pleasure (n) .... ....சிற்றின்பம்
learned one .... .....படித்தவர்
challenge (n) .... ...சவால்
court (n) .... ..........அரச சபை
to debate (v) .... ...விவாதம் செய்
take up (v) .... .......ஒப்புக் கொள்
donot let us down (v)
............. நம் கௌரவத்தை இழக்க
..............செய்துவிடாதே
forgive, forgave (v) மன்னிப்பு கொடு
impossible ..... சாத்தியம்  இல்லாத
to succeed (v) ..... வெற்றி பெறு
replied,  reply (v).. பதில் கூறு
stand up,  stood up (v).. எழுந்து நில்
furious (adj) ..........கடுங் கோபத்துடன்
reluctant (adj) ...... விருப்பம் இல்லாமல்
go ahead (v) .......  தொடர்ந்து செய்
arrive (v) .... ......... வந்து சேர்வது
debate (n) .... ........விவாதம்
bow (v) .... ............ தலை வணங்கு
step forward (v) ... முன்னால் வருவது
take your seat, took his seat (v)
..............................உட்கார்வது
huge (adj) .... ....... பெரிய
bundle (n) .... ....... கட்டு
discuss (v) .... ......ஆலோசனை செய்
interrupt (v) ......... தடங்கல் செய்
cowherd (n) ........ .பசு மேய்ப்பவன்
herd (n) ................ மந்தை
shepherd (n)..
............................ ஆடு, மாடு மேய்ப்பவன்
kingdom (n) ......... ராஜாங்கம்
surprise (v) ......... .ஆச்சரியம் அடை
heard of (v) .......... கேள்விப் படு
defeat (n) .... .........தோல்வி
humbly .... .............மரியாதையுடன்
withdraw, withdrew (v) ....
............................. வெளியில் எடு
curious  (adj) ....... ஆர்வத்துடன்
stalk (n) ........... .... தண்டு
sesame plant (n) .. எள்ளுச் செடி
tie, tied (v) .... ...... கட்டுவது
together .... .... ....  ஒன்றாக
buffalo,  buffaloes (n).... எருமை
reward,  rewarded (v)
.............................  பரிசுத் தொகை
handsomely ........  நிறைய
get fooled,  got fooled (v)
.... .... ................... ஏமாற்றப்படுவது
get upset,  got upset (v)
.................. .அதிக கவலை படுவது

.............e3 institute, salem ................
RAMA’S SON AND ROSES : Vocabulary
================================
palace (n) ........... அரண்மனை
garden (n) .. .........தோட்டம்
grow, grew (v) .. ..வளர்வது
growth (n)  .......... வளர்ச்சி
pluck, plucking (v) .. பறிப்பது
guards (n) ............ காவலாளிகள்
catch, caught (v).. பிடிப்பது
cot (n) ..................கட்டில்
on the way........... போகும் வழியில்
surprise, surprised. (v)..ஆச்சரியம் அடை
steal, stole  (v)..... திருடு
steel. (n) ............. எஃகு
know, knew, (v)....தெரிந்து கொள்
knowledge (n)..... அறிவு
punish punished. (v)
............................. தண்டனை கொடு
punishment (n) ... தண்டனை
severely ............... கடுமையாக
strict  (adj) ........... கடுமையாக
shawl (n) ..............போர்வை
mischievous (adj.)
............................. குறும்புத்தனமான
mischief (n).......... குறும்பு
realize, realized (v)
.............................. உணர்வது
thirsty (adj) .......... தாகத்துடன்
thirst (n)................ தாகம்
eat, ate (v)............ சாப்பிடு
petal. (n). ............. இதழ்
stem. (n) .............. தண்டு
drink, drank (v) .... குடி
royal (adj) ............ ராஜாங்க
angrily  ................. கோபத்துடன்
anger (n) .............. கோபம்
evidence (n) ......... சாட்சி
against ................. எதிராக
let him go (v)..........விட்டு விடு
..............e3 institute, salem ................

RAMA AND THE DAY DREAMING NEIGHBOURS
VOCABULARY
============================
day dream (v) .......பகல் கனவு கண்
day dreamer (n) .
.................. பகல் கனவு கண்பவன்
dream (n) .............கனவு
consider, considered(v).. கருது
crises (n) ............. பெரிய பிரச்சனை
Kingdom  (n) ....... ராஜா ங்கம்
depressed (adj) ... மனவருத்தத்துடன்
what has come up
................................. என்ன ஆகிவிட்டது
scream, screamed screaming (v)
................ பயத்தில் கத்துவது, அலருவது
moved in (v) .........குடிவருவது
courtyard (n) ....... முற்றம்
field (n) .... .......... ..வயல்
decide, decided (v)...  முடிவு எடு
buy, bought (v) .....வாங்கு
earthen (adj) .... ... மண்ணால் ஆன
pot (n) .... ............. பானை
butter milk (n) ...... மோர்
ghee (n) .... ............நெய்
neighbours (n)
.................... பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள்
wonderful (adj) ... அருமை
lazy (adj) ..............சோம்பேரியான
none of .... ........... ஒன்றும் இல்லை
break, broke (v) ....உடைப்பது
reply, replied (v) ...பதில் கூறு
angrily .... ........ . ..கோபத்துடன்
bellow, bellowed (v) .
............................மாடு போல கத்து
begin, began (v) ...தொடங்கு
vessel (n) .... ......  பாத்திரம்
to bear (v) ......... ..தாங்கிக் கொள்
go, went (v) ..........போ
speechless
 ........................... பேசமுடியாத நிலை
couple (n) ............ ஜோடி
screamed out (v)
............................. பயத்தில் கத்துவது
eat, ate, eaten (v) ..சாப்பிடு
grow, grew (v) ..... வளர்வது
explain, explained(v)
............................. விளக்கி கூறு
realize, realized(v).உணர்வது

==============================

இதை உருவாக்கியவர் :

==============================
எழிலரசன் வெங்கடாசலம்,
ஈ 3 இன்ஸ்டிடியூட், சேலம்

e3 institute, Salem
South India.

==============================
Art is Long, But life is Short.
கற்றது கையளவு, உள்ளது கடல் அளவு.


Psychology in Tamil Ezhilarasan jayamundu 03

 படிக்கும்போது மனதை எப்படி ஒரு முகப்படுத்துவது ? 

Always success Article 03

ஜெயமுண்டு பயமில்லை:

மனநல மருத்துவர் ஜி.ராமானுஜம்

நூறில் இருந்து 93, 86 என்று ஏழு ஏழாகக் கழியுங்கள். ஏன் என்று கடைசியில் பார்ப்போம். பொறுமையே இல்லாதவர் யார் என்று ஒரு போட்டி நடந்ததாம். போட்டி முடிந்து முதல் பரிசு அறிவிக்கப் பட்டது. அதற்குத் தேர்ந் தெடுக்கப்பட்ட வர் பெயர் அழைக்கப்பட்டது. ஆனால், அவரைக் காணவில்லை. பரிசு முடிவு அறிவிக்கும்வரை காத்திருக்கப் பொறுமை இல்லாமல் அதற்கு முன்பே சென்றுவிட்டாராம். ‘பொறுமை’ என்பது அரிதாகக் காணப்படும் ஒரு விஷய மாக ஆகிவிட்டது.

ஒரு கட்டுரையையோ, பாடத்தையோ பொறுமை யாகப் படிப்பதற்குப் பொறுமை இல்லை. அதற்குள் நம் கவனத்தைத் திசைதிருப்ப ஏராளமான விஷயங்கள். முந்தைய காலகட்டங்களைவிட இப்போது நம் கவனத்தை திசைதிருப்பும் விஷயங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. அலைபேசியை எடுத்துக்கொண்டால் குறுஞ்செய்திகள் பார்ப்பதிலிருந்து விளையாட்டுவரை ஏராளமான திசைதிருப்பும் விஷயங்கள். இணையத்திலோ கேட்கவே வேண்டாம். மெயில் பார்ப்பதிலிருந்து முகநூலில் முகம் தெரியாதவருடன் விவாதிப்பது என்று ஏராளமான கவனச் சிதறல்கள். தொலைக்காட்சியில் ஏராளமான சேனல்கள்.

படிக்க அமரும் முன்பு, கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் தவிர்த்துவிடுங்கள். முக்கியமாக செல்போன், கணினி, டிவியை அணைத்து விடுங்கள். வீட்டில் இருப்பவர்கள், வருபவர்கள் என்று யாருடைய உரையாடலிலும் தலையிடாதீர்கள்.

உலகில் உங்களைச் சுற்றி நடக்கும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் கருத்து சொல்லியே ஆகவேண்டும் என்ற கட்டாயம் எதுவுமில்லை. தொலைபேசியில் எல்லா அழைப்புகளையும் ஏற்கவேண்டும்; டிவியில் எல்லா செய்திகளையும் பார்த்துத்தான் தீரவேண்டும் என்றில்லை. கூகுளில் ஏதாவது தேடினால் கிடைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான இணைப்புகளை எல்லாம் பார்த்தே ஆகவேண்டும் என்றில்லை.

வெகு நேரம் படித்த பிறகு, போரடிக்கிறதா? புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துவிட்டு சற்று ரிலாக்ஸ் செய்துகொள்ள வேறு எந்த விஷயத்திலாவது ஈடுபடப்போகிறீர்களா? அதற்கு முன்பு, ஐந்து நிமிடத்தில் அடிக்குமாறு அலாரம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மிகச்சரியாக ஐந்து நிமிடத்தில் அலாரம் அடித்ததும், அந்த வேலையை அப்படியே போட்டுவிட்டு மீண்டும் படிப்புக்கு வந்துவிட வேண்டும்.

படிக்கும்போதுகூட ஒவ்வொரு கால்மணி நேரத்துக்கும் மணி அடிப்பதுபோல டைமர் (Timer) வைத்துக்கொள்ளலாம். நம் சிந்தனை நம்மையறியாமல் வேறு எங்காவது சென்றாலும், அலார மணி அடித்ததும் உஷாராகி மீண்டும் கவனத்தை பாடத்தில் கொண்டுவரலாம்.

வளவளவென்று பேசுபவர்கள், கவனத்தை திசைதிருப்புபவர்களிடம் எக்காரணம் கொண்டும் பேச வேண்டாம். ‘நேரமில்லை’ என்று திட்டவட்டமாகக் கூறி அவர்களைத் திருப்பி அனுப்பிவிடுங்கள். கடைசி வரிவரை இதைப் படித்த பொறுமைக்கு பாராட்டுக்கள்.

முதலில் சொன்னபடி நூறிலிருந்து ஏழு ஏழாக இரண்டு வரை கழித்திருந்தால் நீங்கள் பொறுமையில் புத்தர்!

நன்றி :

தி இந்து ~ 07 Apr 2014

Collected by
Ezhilarasan Venkatachalam

Psychology in Tamil Ezhilarasan jayamundu 02

 வலது மூளை, இடது மூளை  // Always success Article 02


ஜெயமுண்டு பயமில்லை


மனநல மருத்துவர் ஜி.ராமானுஜம்

கார் ஓட்டிச் சென்ற ஒருவர் ரோட்டில் இடதுபுறம் சென்ற பாதசாரி மீது மோதிவிட்டார். ஏன் கவனிக்கவில்லை என்றதற்கு, ‘‘நான் வலதுசாரி சிந்தனையுள்ள ஆள். அதனால் இடதுபக்கமுள்ள பாதசாரியைக் கவனிக்கவில்லை’’ என்றாராம். ஒருபக்கமாகவே நம் பார்வை இருப்பது கல்வி விஷயத்திலும் நமக்கு பாதகமாகவே அமையும்.

வலது - இடது என்று மூளையின் இரு பக்கங்களையும் சரியாகப் பயன்படுத்துவதே சிறந்த வழி என்று கூறியிருந் தேன். அதுபற்றிக் கொஞ்சம் விளக்கமாகப் பார்ப்போம்.

மொழி, இலக்கணம், தர்க்கரீதியாக யோசிப்பது போன்றவை இடது பக்க மூளையின் செயல்கள் என்று பார்த்தோம். இடது பக்க மூளையை அதிகம் உபயோகிக்கும் மாணவர்கள் எழுதுவதில் சிறப்பாக இருப்பார்கள். ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி கட்டுரை எழுதச் சொன்னால் ஒழுங்குபடுத்தி அழகாக வரிசையாக எழுதுவார்கள். சூத்திரங்கள், வேதியியல் சமன்பாடுகள், வாய்ப்பாடு போன்றவற்றைக் கற்பது இவர்களுக்குச் சுலபமாக இருக்கும். காரணம் எதையும் தர்க்கபூர்வமாக ஆராய்வது இடது மூளையின் செயல்பாடு. இவர்கள் பேசுவதிலும் திறமையானவர்கள். வார்த்தைகளை உபயோகித்து சிலேடையாக விளையாடுவது போன்றவை இவர்களுக்குச் சுலபம். கணிதம் கற்பது இவர்களுக்கு இயல்பாக வரும்.

ஆனால், படம் வரைவது இவர்களுக்கு எப்போதுமே சற்று ஒவ்வாத விஷயமாக இருக்கும். காரணம் அது வலது மூளையின் பேட்டை. ஒரு விஷயத்தைக் கற்பனை செய்வதும் வலதுபக்கச் செயல்பாடாகும்.

வலதுமூளைக்காரர்கள் எதையும் மனதில் சித்திரமாகப் பதிந்துகொள்வார்கள். இவர்களுக்கு எழுதுவது வேப்பங்காய்தான். காரணம் வார்த்தைகள், மொழி போன்றவை எதிர்ப் பக்க மூளையின் வேலை. கணிதம் கற்பது இவர்களுக்கு ஆஸ்திரேலிய பிட்ச்சில் டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுவதுபோல கடினமானது. ஆனால் இவர்கள் விளையாட்டில் கில்லியாக இருப்பார்கள். இசை கற்பதிலும் வாசிப்பதிலும் இளைய ராஜாக்களாக இருப்பார்கள்.

மாணவர்கள் எந்தச் செயல்களில் பலவீனமாக இருக்கிறார்கள் என்று கவனித்து அதைப் பலப்படுத்தும் பயிற்சிகளைச் செய்யவேண்டும். இடது மூளையை அதிகம் பயன்படுத்துபவர்கள் வலதுபக்க மூளையைத் தூண்டும் செயல்களான படம் வரைதல், இசை கேட்டல் போன்றவற்றைப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இடது கையைப் பயன்படுத்தி எழுதுவது, விளையாடுவது போன்றவையும் வலதுபக்க மூளையைத் தூண்டும்.

வலதுமூளைக்காரர்கள் இடதுபக்க மூளையைத் தூண்டும் செயல்களான சுடோகு, குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் போன்றவற்றைப் பயிற்சி செய்யலாம். படிக்கும் எதையும் எழுதி வைத்துக்கொள்வது இவர்களுக்குப் பயனளிக்கும். புதிதாக ஒரு மொழியைப் பயிலலாம்.

-மீண்டும் நாளை...

நன்றி :

தி இந்து ~ 22 Mar 2014

Collected
by
Ezhilarasan VenkatachalamPsychology in Tamil Ezhilarasan jayamundu 01


மதிப்பெண் மட்டுமா வாழ்க்கை ?

ஜெயமுண்டு பயமில்லை:

மனநல மருத்துவர் ஜி.ராமானுஜம்

எல்லா பொதுத் தேர்வு களும் முடிந்து மாணவர்கள் அப்பாடா என்று மூச்சு விட்டிருப்பார்கள். ‘காலை எழுந்தவுடன் நாளைய கேள்வி’ என்று கவியரசு கண்ணதாசன் சொன்னதுபோல் அடுத்து என்ன செய்வது என்று கவலை தொடங்கியிருக்கும். நாம் நினைத்த படிப்பு கிடைக்குமா பள்ளியில் முதல் மதிப்பெண் வாங்க முடியுமா என்றெல்லாம் மாணவர்கள் கவலைப்பட ஆரம்பித்திருப்பார்கள்.

இன்னும் சிலர் மாநில அளவில் ரேங்க் வாங்கினால் நம்மிடம் பேட்டி எடுக்கவரும் தொலைக்காட்சி, பத்திரிகை நிருபர்களுக்கு என்ன பேட்டி கொடுக்கலாம், அப்போது என்ன உடை அணியலாம் என்றெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். எதிர்காலத்தைப் பற்றி திட்டமிடுதல் என்பது வேறு. கவலைப்படுவது என்பது வேறு. நன்றாக திட்டமிட்டால் வெற்றி பெறுவது சுலபம். ஆனால் சில சமயம் நாம் எவ்வளவுதான் திட்டமிட்டாலும் நினைத்தது நடக்காமல் போக நேரிடும்.

என்னதான் ஹெல்மெட் போட்டுக் கொண்டு ஜாக்கிரதையாக வண்டி ஓட்டினாலும் மேலே பறந்த விமானம் நம் தலை மீது விழுந்தால் என்ன செய்ய முடியும்? வெற்றி அடைவதைவிடச் சிறந்த விஷயம் தோல்வியைப் பக்குவமாக எதிர்கொள்வது.

எனக்குத் தெரிந்த ஒரு பெண்ணுக்கு மருத்துவராக வேண்டும் என்பதே கனவு. பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவதற்கு முன்பே அவளை ‘டாக்டர்’ என்று அழைக்க ஆரம்பித்தனர். தேர்வு முடிவுகள் வந்து மதிப்பெண்கள் குறைந்துவிட்டது.

மனமொடிந்த அப்பெண் தூக்கில் தொங்கிவிட்டாள். இது நடந்து சில வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. இன்றுவரை அப்பெண்ணின் தாயால் எத்தனை மாத்திரைகள் போட்டாலும் தூங்க முடியவில்லை. எதிர்பார்ப்புகள் தேவைதான். ஆனால் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாமல் போனால் அடையும் ஏமாற்றங்களைத் தாங்கப் பழக வேண்டும்.

தேர்வில் மதிப்பெண்களைப் பெறுவது மட்டும் கல்வியல்ல. விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்வதற்கும், வாழ்க்கையை எதிர்கொள்வதற்கும்தான் கல்வி. நம்மை மகிழ்ச்சி அடையச் செய்வதே உண்மையான கல்வி. கவலை கொள்ளவும் அச்சம் கொள்ளவும் வைப்பதல்ல.

வாழ்க்கையில் வென்றவர்கள் தோற்றவர்கள் என்று கிடையாது. வாழ்க்கையை ரசித்து வாழ்ந்தவர்கள், ரசிக்காமல் வாழ்ந்தவர்கள் என்றுதான் இரு பிரிவினர் இருக்கிறார்கள்.

பறவையின் குரல், மரங்களின் நிழல், குழந்தையின் ஆர்வம், நல்ல எழுத்து தரும் அனுபவம், இனிய இசை தரும் பரவசம், ஆரோக்கியமான உடல் தரும் உற்சாகம் என்று ரசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கின்றன.

உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் அளவிற்குத் தேர்வுகள் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. தேர்வு முடிவுகளை மறந்து கோடை விடுமுறையை அனுபவியுங்கள். ‘அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா’- என்கிறது திருக்குறள். பயமில்லாமல் இருப்பதே மிகச் சிறந்த துணை. ஜெயமுண்டு பயமில்லை!

(நிறைவடைந்தது)

நன்றி :

தி இந்து ~10 Apr 2014

Collected by
Ezhilarasan Venkatachalam

Friday, March 2, 2018


DINA THANTHI ARTICLE 03 ENGLISH THROUGH TAMIL EZHILARASAN TRANSLATION

.Tomorrow (SATURDAY) “Unnjal Uchchavam” or God in the swing at Kottai Mariamman Temple.

நாளை (சனிக்கிழமை) "ஊஞசல் உச்சவம்" அல்லது கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் உள்ள கடவுள் ஊஞ்ல் ஆடுவார்.

The “Aadi” month festival was inaugurated on last month 23rd.

கடந்த மாதம் 23 ஆம் தேதி "ஆடி" மாதம் திருவிழா திறக்கப்பட்டது.

Following this lot of devotees visit the famous Kottai Mariamman Temple at Salem and say their prayers and seek the blessings of Amman.

இதனால் பக்தர்கள் பலர் சேலத்தில் உள்ள கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலுக்கு வருகை தருகின்றனர். தங்கள் ஜெபங்களைக் கேட்டு அம்மனின் ஆசீர்வாதங்களை வேண்டி வருகின்றனர்.

Generally the devotees prepare “pongal” or rice
pudding and worship God.

பொதுவாக பக்தர்கள் தயார் "பொங்கல்" அல்லது அரிசி புட்டு  செய்து கடவுள் வழிபாடு செய்வார்கள்.

Girls who are not yet married pray to Amman to get an husband of their choice. They tie yellow (turmeric soaked) ropes on the post for their wish to get fulfilled.

இதுவரை திருமணம் செய்யாத பெண்கள் அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். தங்கள் விருப்பப்படி கணவன் பெற அவர்கள் மஞ்சள் கயிறுகளை அணிவார்கள்.

Ladies who have no children also pray to Amman to beget a child.

பிள்ளைகள் இல்லாத மகள்களும்
அம்மனுக்கு குழந்தை வேண்டி பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள்.

Tomorrow 4.30am Amman Abisaegam will happen. Then at 9.00pm “Unnjal Uchchavam” or God in the swing is scheduled.

நாளை 4.30 மணிக்கு அம்மன் அபிசேகம் நடக்கும். பின்னர் 9.00 மணிக்கு "ஊஜ்ஜல் உச்சவம்" அல்லது கடவுள் ஊஞ்சலில் ஆடுவது திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

On August 5th, “Sakthi Azhaipu” is scheduled and for three days from August 7 to August 9, 2013 “urulu thandam” or rolling on the floor as an offering will happen.

ஆகஸ்ட் 5 ம் தேதி, "சக்தி அஜய்பூ" திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 7 முதல் ஆகஸ்ட் 9, 2013 வரை "யூருளு தண்டம்" அல்லது தரையில்  உடலை உருட்டல் நடை பெறும்.

Following the “Aadi” Festival every night many cultural festivals have been arranged for public viewing.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல கலாச்சார விழாக்களுக்கு "ஆடி" விழாவை ஒட்டி பொதுமக்கள் பார்வைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
.
Courtesy:

DINA THANTHI (2013)

EZHILARASAN VENKATACHALAM
e3 institute, Salem
English training through Tamil

DINA THANTHI ARTICLE 02 ENGLISH THROUGH TAMIL EZHILARASAN TRANSLATION


DINA THANTHI ARTICLE 02 ENGLISH THROUGH TAMIL EZHILARASAN TRANSLATION
 .........................................
 Today (FRIDAY) the waters of Mettur Dam are opened for irrigation.

இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) மேட்டூர் அணையின் நீர் பாசனத்திற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது.

 Generally on June 12th of every year the water from Mettur Dam is opened for irrigation  purpose.

ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் 12 ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர் பாசனத்திற்கு திறக்கப்படுகிறது .

However, since there was not enough rains this year it had been delayed.

எனினும், இந்த ஆண்டு போதுமான அளவு மழை இல்லாததால் அது தாமதமாகிவிட்டது.

Due to have rains in Karnataka recently the Kabini Dam and Krishnarajasagar Dam reached full  capacity.

சமீபத்தில் மழை  காரணமாக கர்நாடகாவில் கபினி அணை மற்றும் கிருஷ்ணராஜாகர் அணையின் நீர்மட்டம் முழுமையடைந்தது.

 So the water from these were let out. Hence, the water level in Mettur Dam touched 100 feet on July 28th, 2013.

ஆகையால், இவற்றில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. எனவே, மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் ஜூலை 28, 2013 அன்று 100 அடி தொட்டது.

Following this the dam was opened today. 16 Lakh Acres irrigation lands in Salem and Namakkal Districts will get benefited out of this.

அணை இன்று திறக்கப்பட்டது. சேலம் மற்றும் நாமக்கல்  மாவட்டங்களில் உள்ள 16 லட்சம் ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் இவற்றில் இருந்து பயன் பெறும்.
...
Courtesy:

DINA THANTHI (2013)

EZHILARASAN VENKATACHALAM
e3 institute, salem
English training through Tamil

DINA THANTHI ARTICLE 01 ENGLISH THROUGH TAMIL EZHILARASAN TRANSLATION


DINA THANTHI 2013 TRANSLATION ARTICLE 01
..................................................................
1. RATION SHOP SALESMAN SUSPENDED.
ரேஷன் ஷாப் விற்பனையாளர் சஸ்பென்ட்

There is a Salem Agricultural Products Co-operative Ration Shop near Jayarani School at Agathiyar Street at Annadanapatty, Salem.

ஜெயராணி பள்ளி அருகே ஒரு சேலம் வேளாண் பொருட்கள் கூட்டுறவு ரேஷன் கடை உள்ளது.
(அகத்தியர் தெரு அண்ணாதநபட்டி, சேலம்).

When Mrs.Lakshmi, Co-operative Society Joint Registerar, visited it for inspection she found lot of malpractices.

திருமதி. லக்ஷ்மி, கூட்டுறவு சங்க கூட்டு..ரெசார், பரிசோதனைக்காக அதைப் பார்வையிட்டார். அவர் பல தவறான செயல்களை அங்கு கண்டார்.

Salesman M.P.Ramasamy was found drunk. He was also quarrelling with the public who came to buy ration items. விற்பனையாளர் M.P.Ramasamy

குடித்துவிட்டு இருந்தது கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. அவர் பொருட்கள்  வாங்குவதற்காக வந்த பொதுமக்களிடம் சண்டையிட்டார்.

There was also a shortage of Rs.8,400 worth of stock.
மேலும் ரேஷன் பொருட்கள். ரூ.8,400 மதிப்புள்ள பற்றாக்குறை இருந்தது.

In addition to this, many bogus Ration Cards were also found.
இது தவிர, பல போலி ரேஷன்  கார்டுகளும் காணப்பட்டன.

Following this Mrs.Lakshmi suspended Ramasamy.
 இதைத் தொடர்ந்து ராமசாமியை திருமதி லக்ஷ்மி இடைநீக்கம் செய்தார்.
 ....

Courtesy:

DINA THANTHI (2013)

Translation by
EZHIL ARASAN VENKATACHALAM
e3 institute, Salem
English training through Tamil