Featured Post

WRITTEN ENGLISH TRAINING THROUGH whatsapp / email how ? Ezhilarasan

எப்படி "வாட்ஸ் ஆப்" மூலம்  அல்லது "ஈ~மொயில்" மூலம்  ஆங்கில எழுத்து பயிற்சி கொடுப்பீர்கள்?. ... ஐயா சற்று விளக்க முடியு...

Monday, December 28, 2015

9 lessons script - androcles English Training through Tamil - EZHILARASAN

Story : ANDROCLES AND THE LION

A long time ago, people kept slaves. These were servants who had to work without being paid. One such slaves, was called Androcles. He was so badly treated by his master that he ran away to the forest. As he was walking along, he saw a lion. He was about to run away when he saw that the lion was not going to attack him. It seemed to be in pain. Androcles walked up to it. The lion held out its paw to him.

“I think the poor beast is hurt,” said Androcles to himself.  “Let me see if I can help it.” So he gently held the paw with both hands. He soon saw that the paw was swollen and bleeding as there was a big thorn in it. Gently, Androcles pulled it out.
The lion licked him as if to say, “Thank You”. Then it walked away. It was no longer in pain.

A few days later Androcles was caught by the king’s men and taken back.  “A run away slave!” cried the king. “As a punishment he must fight a wild animal.”   So a huge lion that had just been caught was got ready. It was not given food or water for three days so that it became hungry and angry.

On the day of the fight, the arena was filled with people. Androcles was led to the arena and the lion let loose after him. The people watched fearfully. They were sure the lion would tear the slave to pieces. The lion let out a mighty road and rushed towards Androcles. But when it got close, it stopped. It began to lick Androcles’ hand and then rolled over his feet like a great, big cat.

How surprised the people were! Never had they seen such a sight ! They began to cheer. The king called Androcles. When he heard the story, he said, “Such a good, kind and brave man deserves to be free. So Androcles was released and the lion was set free in the forest.

Moral: Even animals don’t forget a good deed. / THE END /தமிழ் வழியாக ஆங்கில பயிற்சி
EZHILARASAN VENKATACHALAM
SPOKEN ENGLISH TRAINER, 
e3 institute, 
Arisipalayam, SALEM 636009
SOUTH INDIA [Near Theppakulam]

99526 60402 / 9786 0990 56Thursday, December 10, 2015

NOTICE DEC 2015 drawing like ENGLISH TRAINING THROUGH TAMIL EZHILARASAN


வணக்கத்திற்குரிய நண்பர்களே,
ஸ்போகன் இங்கிலிஸ் ஒரு கலை --டிராயங், பெயிண்டங், மியூசிக் போல, சமைப்பது, “டூவீலர்” ஓட்டுடவது போல. இதை கொஞ்சம், கொஞ்சமாகத் தான் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ஸ்போகன் இங்கிலிஸ் சுவருக்கு ”பெயிண்டிங்” அடிப்பது மாதிரி. முதலில் சுவரைக்கட்டி அதை பூச வேண்டும். சுவர் கட்டும் முன்பு கடக்கால் தோண்டி, அஸ்திவாரம் போட வேண்டும். அதாவது, பெயிண்டிங் அடிப்பது நாலாவது கட்டம். சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் வரைய.
இங்கு நாங்கள் உங்களுக்கு ஆங்கிலம் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் என்பதற்கு பதில், ஆங்கிலத்தின் மேல் உங்களுக்கு காதல் வரும்படி செய்கிறோம் என்று கூறுவதே சரி. ஆம் தினமும் எங்களிடம் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் தான் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்வீர்கள். ஆனால், வீட்டிலும், ஆபீசிலும், பஸ்_ஸ்டாப்பிலும் இருக்கும் ஓய்வு நேரத்தில் கூட எப்படி ஆங்கிலத்தை கற்றுக் கொள்ள முடியும் என்ற டெக்னிக்கையும் நாங்கள் கற்றுத் தருகிறோம்.
என்னை நான் ஒரு இங்கிலிஸ் டாக்டர் என்றே கூறிக் கொள்ள, ஆசைப்படுகிறேன். ஆகையால், என்னிடம் வருபவர்களை மூன்று விதமாகப் பிரிக்கிறேன். ஏற்கனவே ஓரளவு ஆங்கில அறிவு இருப்பவர்கள் (OUT PATIENT), சற்று கூடுதல் கவனம் தேவைப்படுகிறவர்கள் (IN PATIENT) மிக, மிக அதிக கவனம் தேவைப்படுகிறவர்கள் (I.C.U PATIENT)
தற்போது உங்களுக்கு இருக்கும் ஆங்கில அறிவு (இங்கிலஸ் காய்ச்சல்) எவ்வளவு என்று எனக்கு தெரியாது. அதை தெரிந்துக் கொள்ள ஒரு TEST-ஐ அவசியம் செய்வேன். இதில் நீங்கள் எடுத்த மார்க்குக்கு தக்கபடி உங்களுக்கு சுமார் 40 அல்லது 50 மணி நேர தீவிர ஆங்கிலப்_பயிற்சி (2 மாதம்) கொடுப்பேன். TEST-ல் நீங்கள் 30 மார்க் கூட எடுக்காவிட்டால் கூடுதல் பயிற்சி நேரம் தேவைபப்படலாம்.  (TEST--ல் TABLE, CHAIR, BENCH என்பது போன்ற வார்த்தைகளுக்கு விடை: மேஜை, நாற்காலி, நீண்ட நாற்காலி என்று எழுத வேண்டும்).
நன்றி, வணக்கம்.  
இப்படிக்கு உங்கள் நண்பர்,

எழிலரசன் வெங்கடாசலம்
EZHILARASAN VENKATACHALAM
e3 institute, salem… 9952660402

Friday, December 4, 2015

FEEDBACK FOR EZHILARASAN FREE ENGLISH THROUGH TAMIL /


Friends,

I had Created a Group to get FEEDBACK from you.

Please Type your feedback here.

Click to go to Group 


EZHILARASAN VENKATACHALAM

Friday, November 27, 2015

aagilam blog in wikipedia ENGLISH TRAINING THROUGH TAMIL

BEST WISHES TO HONK KONG ARUN

GOTO WIKIPEDIA

AANGILAM (ஆங்கிலம்)
is a bilingual education blog, based in Hong Kong, was launched in 2007, dedicated to teaching English grammar through Tamil and now it is most popular site for English language learners among Tamils around the world. The blog also provides free downloadable facility its lessons as PDF files.

COURTESY: WIKIPEDIA

EZHILARASAN VENKATACHALAM
ENGLISH TRAINER FOR TAMIL SPEAKING PEOPLE
SOUTH INDIA

Tuesday, November 17, 2015

9 lesson vocabulary ENGLISH TRAINING THROUGH TAMIL - EZHILARASAN - GRAMMAR -

9 LESSONS GRAMMAR


*  THE CARE OF TEETH   ***grammar ***


noun
 • teeth (n) – plural
 • tooth (n) - singular
 • health (n)
 • smile (n)
 • laughter (n)
 • food (n)
 • saliva (n)
 • swallow (n)
 • vitamin (n)
 • viva (n)
 • digestion (n)
 • harm (n)
 • brake (n)
 • gums (n) 1
 • gum(n) 2
 • meals (n)
 • dentist (n)

verb
 • avoid (v)
 • grow (v)
 • eatables (n)
 • take care of (v)
 • spoil (v)
 • laugh(v)
 • bite, bit, biting (v)
 • chew,chewed, chewing (v)
 • crush,crushed, crushing  (v)
 • swallow  (v)
 • to crush (v)
 • break (v)
 • injure (v)
 • prevent (v)
 • decay (v)

adjective
 • healthy (adj)
 • good looks
 • irregular teeth
 • well-set (adj)
 • well-set teeth
 • pleasant (adj)
 • odd (adj)
 • odd number
 • even number
 • digest (v)
 • vital (adj)
 • vital role
 • new-born baby
 • solid food
 • harmful (adj)
 • hard food
 • bad breath* THE COW  ***grammar ***noun
·                cow (n)
·                bush (n)
·                grass (n)
·                curd (n)
·                butter(n)
·                ghee(n)
·                whey(n)
·                dish 1(n)
·                dish 2(n)
·                dish 3(n)
·                cow-dung (n)
·                dung (n)
·                elephant dung (n)
·                horse dung (n)
·                coat (n)
·                dry cow-dung cakes (n)
·                fuel (n)
·                manure (n)
·                hide(n)
·                bull (n)
·                calf (n)
·                bullock (n)
·                bullock cart(n)
·                cart (n)
·                plough(n)
·                boon (n)

verb
·                prepare(v)
·                to coat (v)
·                hide(v)
·                to draw(v)
·                to plough(v)

adjective

·                gentle (adj)
·                bushy (adj)
·                black (adj)
·                brown (adj)
·                spotted cow
·                perfect (adj) 
 
* THE DOCTOR ***grammar ***

 noun

        person (n)
        illness (n)
        suffering (n)
        dress (n)
        wound (n)
        disease (n)
        profession (n)
        source (n)
        hope (n)
        strength (n)

 verb  
        treat, treats  (v)
        examine, examines (v)
        alive (v)
        lessen (v)
        suffer (v)
        to pay (v)
        cure (v)
        to dress (v)
        heal  (v)
        to remain on duty (v)
        require (v)
        save (v)

adjective   
·                     important (adj)
        ill (adj)
        sick (adj)
        healthy (adj)
        well trained (adj)
        hard (adj)
        grateful (adj)
        noble (adj)EZHILARASAN VENKATACHALAM
ENGLISH TRAINER
SOUTH INDIA

9 LESSON vocabulary ENGLISH TRAINING THROUGH TAMIL EZHILARASAN - GRAMMAR -

9 LESSONS -- GRAMMAR
* ANDROCLES AND THE LION ***grammar ***


noun

 • lion(n)
 • slave (n)
 • servant (n)
 • pain (n)
 • beast (n)
 • paw (n)
 • thorn (n)
 • blood (n)
 • man, men (n)
 • punishment (n)
 • food (n)
 • water (n)
 • arena (n)
 • animal (n)
 • sight (n)
 • roar (n)
 • foot, feet, (n)
 • hand (n)
 • king (n)
 • deed (n)
 • verb
 • pay, paid (v)
 • badly treat (v)
 • walking along (v)
 • attack (v)
 • seem to be (v)
 • walk up, walked up (v)
 • hold_out,held_out (v)
 • bleed, bleeding (v)
 • lick, licked (v)
 • walk away (v)
 • catch, caught (v)
 • taken back (v)
 • cry, cried (v)
 • lead, led (v)
 • let loose (v)
 • tear (v)
 • cheer (v)
 • begin, began (v)
 • rolled over (v)
 • surprised, surprised (v)
 • see, saw, seen (v)
 • hear, heard (v)
 • deserve (v)
 • set free (v)
 • release, released (v)
adjective
 • poor (adj)
 • swollen (adj)
 • wild (adj)
 • huge (adj)
 • hungry (adj)
 • angry (adj)
 • mighty (adj)
 • big (adj)
 • kind (adj)
 • brave (adj)

EZHILARASAN VENKATACHALAM
ENGLISH TRAINER 
SOUTH INDIA